Sicame
PL | EN

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Kontrahentów SICAME Polska Sp. o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest SICAME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366.
 • Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
  • dane identyfikujące (np. imię, nazwisko)
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
  • dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, lub Państwa udziału w spółce cywilnej lub zatrudnienia u Kontrahenta SICAME Polska Sp. z o.o. bądź współpracy z Kontrahentem SICAME POlska Sp. zo.o. (np. nazwa firmy, stanowisko).
 • Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent SICAME Polska Sp. z o.o.) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta SICAME Polska Sp. z o.o. w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta SICAME Polska Sp. z o.o. (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z SICAME Polska Sp. z o.o. (dalej łącznie jako: Umowa).
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  • zawierania z SICAME Polska Sp. z o.o. umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z SICAME Polska Sp. z o.o.(dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]
  • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową].
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”)
  • prawo do przeniesienia danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  • pisemnie na adres: SICAME Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366 02-819 Warszawa
  • e-mailowo na adres: marketing@sicame.pl
 • Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
 • Przysługje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 • Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską
  • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń (w tym płatności na Państwa rzecz)
  • podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  • podwykonawcy SICAME Polska Sp. z o.o., czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umową, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Projekt i wykonanie: Web-Director